Trivsel Trods Travlhed - kom stress i forkøbet!

På Lindab Profil har vi gennem årene oplevet en tiltagende tendens til medarbejdere der går ned med stress og sygemeldes over kortere og længere perioder. Problemstillingen blev behandlet i såvel samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg og konklusionen i begge udvalg blev, at vi måtte søge professionel hjælp udefra til opgaven.

Vi havde tidligere haft et samarbejde omkring APV med LøthConsulting og det var derfor naturligt at kontakte firmaet. LøthConsulting blev på et SU-møde præsenteret for problemstillingen og bedt om at overveje, hvorledes vi kunne gribe problemet an og med LøthConsultings ord få - trivsel trods travlhed -

LøthConsultings forslag til problemstillingen blev at afdække relevant indsats ved at lave individuelle interviews med en repræsentativ gruppe af medarbejdere fra både funktionærer og timelønnede. Med baggrund i afdækningen, blev det besluttet at gennemføre gruppe interviews for alle samt tilbud om individuel coaching.

Over ca. 3 vinter måneder har LøthConsulting kørt interviewene/gruppemøderne igennem og vore medarbejdere har oplevet, vi som virksomhed tager stress problemet alvorligt. Processen har medført at mange problemstillinger er blevet vendt, der er taget konkrete beslutninger om forandringer, samt tilbudt individuelle coaching samtaler med de der måtte have behovet.

Alt i alt har det været et godt forløb, der er taget hånd om tingene, der er ikke længere tabu omkring emnet, alle ved, alle kan komme i en situation hvor man bliver mere stresset end godt er og vigtigst af alt, ved vi nu bedre hvordan, vi skal tage hånd om en stresset medarbejder før det går galt.

APV

Samtidig med stod vi over for at skulle gennemføre en lovpligtig APV-runde og der blev derfor truffet beslutning om også at hyre LøthConsulting til denne opgave.

Forløbet med en udefra kommende konsulent som tovholder til en APV gennemgang, har som ved tidligere forløb hos os været konstruktivt. Vi har fået styr på vore APV'er i såvel administration som fabrik og samtidig med, er der lagt op til at det ikke kun er noget der skal foregå hvert 3 år, men derimod være en løbende proces.

Orla Bork, produktionschef

Lindab Profil, Jels

Arbejdsmiljøkursus

Da Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power valgte at sætte fokus på arbejdsmiljø i 2007, var vi klar over at det ikke kunne løses med det traditionelle kursusudbud der var på markedet. Vi havde en klar holdning til indhold og sammensætning af kurset.

Kurset skulle være nærværende med afsæt i vores hverdag. Vi ønskede ikke et generaliseret kursus, hvor vi ikke kom rundt om arbejdsmiljøet i vores organisation. I samarbejde med Hanne Løth plukkede vi emnerne fra "Arbejdsmiljøhylderne" og satte dem sammen så de passede præcist til vores behov.

På grund af opgavens størrelse og kompetence behov, inddrog Hanne Løth samarbejdspartnere, og stod for koordineringen af disses indsats.

I forbindelse med planlægningen af kurset, var vi med Hanne Løth og samarbejdspartnere rundt på alle vore danske kraftværker og kontorer for at lave et billedmateriale omkring arbejdsmiljøforhold (gode og dårlige), der kunne gøre kurset nærværende gennem genkendelighed.

For værkerne blev indholdet med fokus på Arbejdsmiljølovgivningen, Stoffer og Materialer, Ulykkesrisiko, Tæt på ulykker, Psykisk Arbejdsmiljø (Stress, Mobning, Anerkendelse, Arbejdsglæde etc. ) Ergonomi (Tunge løft, træk, skub, kroppen på toppen, etc.) Sundhed , Indeklima.

For administrative funktioner (Engineering, administration) blev indholdet med fokus på Arbejdsmiljølovgivningen, Psykisk Arbejdsmiljø (Stress, Mobning, Anerkendelse, Arbejdsglæde etc.), Ergonomi (Skærmarbejdsplads, kroppen på toppen etc.), Sundhed, Indeklima.

Kurserne blev afviklet i dialogform, hvor deltagerne aktivt spillede ind med historier og erfaringer fra deres egen hverdag. På den måde fik vi sat en hel videndeling i gang, på tværs af afdelingerne.

Da arbejdsmiljøkurset omfattede ca. 600 medarbejdere, valgte vi at evaluere efter hvert kursus, ud fra devisen om at "succes'er kommer ikke af sig selv." Det betød at vi i samarbejde med Hanne, hele tiden optimerede og justerede på kurset, så de næste deltagere fik et veltilrettelagt og trimmet kursus.

Effekten af Arbejdsmiljøfokus 2007 kunne straks ses. Medarbejderne vendte tilbage til arbejdet med "nypudsede arbejdsmiljøbriller" og lavede ændringer på uhensigtsmæssige arbejdsrutiner, fordi de var endt i kategorien "fordi vi plejer at gøre sådan." I vores arbejdsmiljøregistreringssystem blev Tæt på ulykkesregistreringerne fordoblet i forhold til tidligere, og dermed har vi fået et øget fokus på en sikker og sund arbejdsdag. Ulykkerne udeblev og vi styrer nu mod at sætte Vattenfall rekord på en lav ulykkesfrekvens.

Vi valgte samarbejdet med Hanne Løth, fordi hun var i besiddelse af kompetencen og netværket til at indfri vore krav.

Med venlig hilsen

Jens Stein / Arbejdsmiljøkoordinator

Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power

APV

SeaWest havde hyret Hanne Løth fra LøthConsulting til den lovpligtige APV. Samarbejdet med Hanne Løth har for SeaWest's vedkommende været meget positivt, og meget detaljeret. Fra indledende møder, detaljeplanlægning med SiO og introduktion af afdelingsledere, til APV-møder med alle afdelinger. Vi har bl.a. kigget på prioritering og vi har udarbejdet en handlingsplan så vi i dag står med en APV som er let at bruge for alle medarbejdere på SeaWest. På SeaWest deltog 50 medarbejdere i APV-møderne, og alle synes at det har været en spændende og positiv oplevelse. Vi vil varmt anbefale andre virksomheder at bruge Hanne Løth til at få lavet den lovpligtige APV.

Med venlig hilsen

SR / Bent Lützen

SeaWest

Health & Safety - Sikkerhedskoordinering

"European Land Solutions contracted the Health & Safety Coordination requirement for the Skallingen Mine Clearance Project. This is a very unusual project that has many inherent dangers – Hanne Løth, Karin Schmidt and Nis Rasmussen rose to the challenge and demonstrated excellent commitment and common sense in resolving all of our H&S problems and ensuring that we continued to operate safely. This is a company that understands how to deliver Value For Money!"

Best regards Guy Marot Projektmanager

APV

"Da vi ikke selv magtede at revidere vores APV, kontaktede vi Hanne Løth, som vi kender som en kompetent og ansvarsfuld rådgiver, der taler et sprog, som "almindelige" mennesker forstår. Ved gennemgangen af vores virksomhed, fokuserede Hanne på flere relevante emner og rutiner, vi med fordel kunne ændre - ikke "forkromede løsninger" - men nogle der var lige til at gå til omkring bl.a. belysning, gulvbelægning (statisk elektricitet), arbejdshøjder og - stillinger samt arbejde med kemikalier / trykfarver, og støttede i udarbejdelsen af Arbejdspladsbrugsanvisninger. Hanne satte fokus på den enkeltes arbejdsprocedurer i hverdagen. Det var ikke meget der skulle ændres, men som alligevel har betydning i APV'en. I vores mand / kone virksomhed med 3 ansatte, har det betydet, at tiltagene kom i gang langt hurtigere, end de ellers ville have gjort. Forskellen fra tidligere uforpligtende snak over kaffen er, at der nu bliver angivet dato og ansvarlig i Handlingsplanen. For os, har Hanne været en helt perfekt sparringspartner, og bl.a. er det rart at hun følger op på, at emnerne på Handlingsplanen løbende bliver revideret og nye punkter tilføjet og udført. Vores APV er nu en fortløbende proces - hvilket tilsynsførende fra Arbejdstilsynet roste meget, i forbindelse med screeningsbesøg. Nu kunne man så tro, at den historie er ude - men nej. Vi fortsætter med at tilkalde Hanne én eller måske to gange om året, for at få hende til at "pirke" lidt til os, ved at fokusere på vores arbejdsmiljø."

Lise Mathiesen BHM-Tryk Høgevej 5 6705 Esbjerg Ø

Helbredskontrol af skifteholdsarbejdere

"Som daglig sikkerhedsleder på Enstedværket har jeg i mange år haft et fortræffeligt samarbejde med Hanne - et samarbejde som blandt andet har omfattet gennemførelsen af et 2-dags arbejdsmiljøkursus for alle medarbejderne her på værket og regelmæssig helbredskontrol af vores skifteholdsarbejdere."

Med venlig hilsen DONG Energy A/S Sikkerhedsleder, Christian Mehlsen

Positiv stress-styring

Vi på Varde Handelsskole & Handelsgymnasium har etableret et samarbejde med LøthConsulting omkring undervisning – dette har medført kurset ” Positiv stressstyring”.

Gennem dette samarbejde har vi haft muligheden for at kunne tilbyde kurser til privat personer indenfor nogle områder, som rører de fleste, men som vi som Handelsskole ikke umiddelbart bliver forbundet med som kompetenceområde.

Dette har medført undervisning i forløb af op til 24 timer fordelt over 6 gange, hvor private har haft mulighed for at komme i kontakt med emner, som vi ikke tidligere har udbudt! Dette har været en stor succes både antalsmæssigt, men også med mange positive tilkendegivelser fra kursisterne, da de har fået mange redskaber med til at tackle både hverdagen og deres arbejdsliv.

Vi har på Varde Handelsskole og Handelsgymnasium haft et udbytterigt samarbejde med Løth Consulting, som har givet os endnu en farve i paletten på vores kursusprogram, samt været med til at bibeholde vores renommé, som en seriøs og kompetent udbyder af kurser.

Med venlig hilsen
Kim Lauridsen,
administrations- og økonomichef
Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

NOVASOL/dansommer i Blåvand

For to år siden deltog vi et stress-kursus med Hanne Løth som underviser. Her i afdelingen bliver kurset stadig nævnt gang på gang, når vi står i situationer, hvor nogle af de redskaber vi fik dengang, er aktuelle at tage i brug.

Vi har lært at kigge efter om kollegerne ser ud til at have det godt, at spørge ind til hinanden og i det hele taget at være opmærksomme på signalerne og hinandens forskelligheder. Kurset har efterfølgende haft stor betydning for vores dagligdag.

Nu har vi igen været af sted igen. Denne gang var emnet det psykiske arbejdsmiljø. Som sidst blev kurset afviklet professionelt og med indsigt i emnet. Vi kom omkring de grundlæggende emner, samtidig med det var muligt at tale om ting, som var vigtige for os, i den hverdag, som vi arbejder i. Vi glæder os allerede nu til næste gang, der kommer et kursus, som kan være relevant for os….

Mette Lind
-Servicebureauleder-
Ringkøbingvej 24 6800 Varde Tlf: 30 29 39 79 E-mail: hl@loethconsulting.dk